imimr system limited -- 更新 商頁資訊 9/30/2016 12:13:17 PM
imimr system limited -- 更新 商頁資訊 9/29/2016 11:18:44 PM
« 1 »

imimr system limited

頁主:imimr system ltd.

Chatbot, Chat Commerce - imimr systems limited www.imimr.biz 互動手訊提供聊天商務方案, 讓你在手機即時通訊環境下,與客戶溝通的自動化平台。 互動手訊平台還整合了一些市場上流行而富遠見的移動即時通訊應用程式...